จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ หน้าเสาธงแก่นักเรียนเนื่องในวันเอดส์โลก

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ หน้าเสาธงแก่นักเรียนเนื่องในวันเอดส์โลก โดยมีสัญลักษณ์ คือ โบว์สีแดง (Red Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ของวันเอดส์โลก ที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โพซิทีฟ (HIV-positive) กับผู้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอดส์ทั้งหลาย