จัดกิจกรรมวันฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดให้มีการบูรณาการกิจกรรมวันฝากตัวเป็นศิษย์  ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์  นักเรียนใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน  ด้านความกตัญญู  ด้านการทำงานร่วมกันอันนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ  ซึ่งประกอบด้วยพิธีทางสงฆ์  พิธีไหว้ครูด้วยพานดอกไม้ธูปเทียน  และการประกวดพานไหว้ครู  ณ หอประชุมเกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา