จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณรอบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้