จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม 2563 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมวันลอยกระทง และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติถวายให้กับวัดภายในอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย