จัดกิจกรรม3R8C และทักษะการคิดเลขเป็น

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริม 3R8C ทักษะการคิดเลขเป็น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยในกิจกรรมเป็นการจัดประกวดแข่งขันคิดเลขเร็ว และการประกวดแข่งขัน STEM คณิต เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี เต็มใจร่วมมือ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา