ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (Pfizer) เข็ม 3

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางจริญ สระชุม และนางสายลม วังแผน งานอนามัยโรงเรียน ประสานงานและจัดสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่มีอายุ 12–18 ปี  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกงไกรลาศ ในการดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนเข็มที่ 3 ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา