ชมรมต้นกล้าต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ จัดกิจกรรม Share With Love ๒๐๒๑ จากรัก สู่ รัก

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ชมรมต้นกล้าต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา บริหารงานโดย    นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรม Share With Love ๒๐๒๑ จากรัก สู่ รัก ภารกิจที่ ๑ แบ่งสมาชิกออกเป็น ๕  ทีม  จัดกระเช้าเพื่อสุขภาพเยี่ยมแบ่งปัน ให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน ๒๐ ท่าน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงออกถึงความรัก  ความเมตตา กรุณา และร่วมแบ่งปันความรักความดีงามสู่สังคมรอบข้าง