ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายกล้าอาสาที่เมืองพระงาม”

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่แกนนำและสมาชิกชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ นำโดยนางมะลิวัลย์ ทองอิน นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ ครูแกนนำ และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจำนวน ๑๒ คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายกล้าอาสาที่เมืองพระงาม” เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพิกุลทอง ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเครือข่ายพระธรรมวิทยากรอาสาคนธรรมดี ภายใต้การสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม