ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) สัมภาษณ์บุคลากรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาจากแคมเปญ “ห่างกัญนะ”

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์  และ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองผู้อำนวยการฯ  ให้การต้อนรับ ทีมงานจากชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) มาสัมภาษณ์คณะครูและนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในแคมเปญ “ห่างกัญนะ” เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ตระหนักรู้ถึงโทษภัย รวมถึงช่วยกันรณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจากกัญชาและ  ยาเสพติด  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา