ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา งานวิชาการ และงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส มผ เพื่อชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียน แจ้งกำหนดการ และแนวการปฏิบัติ ในการแก้ผลการเรียน ให้แล้ว เสร็จภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องสมุดโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา