ตรวจคัดกรองด้วย ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และงานอนามัยโรงเรียน นำครู นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit  (ATK) เพื่อการเฝ้าระวังการค้นหาเชิงรุก และการคัดกรองควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้รับความอนุเคราะห์การตรวจ จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอกงไกรลาศ  ซึ่งมีผู้รับการตรวจคัดกรองจำนวนทั้งหมด 77 คน  ซึ่งผลการตรวจคัดกรองไม่พบผู้ติดเชื้อ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา