ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มีปัญหาในการสมัครเรียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 ณ อาคาร 1 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา