ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจนักเรียน ที่รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน และนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 รอบที่ 3 และ เข็ม 1 รอบที่ 4 จำนวนทั้งหมด 169 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มโรคโควิด-19 โดยมีครูผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 3 คน ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย