ตรวจ ATK คัดกรองเชื้อโควิด-19 ครูและนักเรียนกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และกลุ่มงานอนามัยโรงเรียน จัดการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ครูและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  จำนวน 73 คน  ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด 73 คน ทางโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้