ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  จำนวน 115 คน  ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด 115 คน ทางโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้