ตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบO-NETของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้แก่คณะครูที่เป็นกรรมการคุมสอบและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งนี้