ตอบปัญหาต้นกล้าพุทธธรรม รอบออนไลน์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) กิจกรรมตอบปัญหาต้นกล้าพุทธธรรม รอบออนไลน์ โครงการกล้าแผ่นดิน ละอ่อนกล้าดี New normal ประจำปี 2565 โดยเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ศพอ.วัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา ร่วมกับ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนของ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อปลูกฝังหลักพุทธธรรมให้กับต้นกล้า ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ รับรู้ และได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่ดีงาม ที่เป็นสัญลักษณ์ของการเป็นคนดี  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา