ตัวแทนศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์  และ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองผู้อำนวยการฯ  ให้การต้อนรับ นางสายทอง  หลากจิตร  ตัวแทนศิษย์เก่า ซึ่งมีความประสงค์มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยมีทุน “นักเรียนประพฤติดีมีใจรักเรียนภาษาอังกฤษ” และทุน “นักเรียนประพฤติดีมีจิตอาสา” จำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา