ตารางการออกอากาศ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับ ม.1-ม.3

ชั้นม.1

ชั้น ม.2

ชั้น ม.3