ตารางเรียนระดับชั้น ม.2 และช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11-15 มค. 2563

รหัสวิชารายวิชาครูประจำวิชาข้อมูลการเข้าร่วม
ท22102 ภาษาไทย นายจตุพล เป็งทา/นางสาวสุภัทร์พร ปานสุขhttps://meet.google.com/jcw-snsu-txq/
Messenger Facebook
ค22102  คณิตศาสตร์ บุญสม  อินทร์สอน นางศิรดา เนียมหอมFacebook, messenger :ม.2
ว22102  วิทยาศาสตร์ นายสุติ  คงเผื่อนถ่ายทอดสดกลุ่มFacebook  https://www.facebook.com/groups/747118032697933
ว22103   ออกแบบและเทคโนโลยี 2  นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์ และ นางสาวจุฑามาศ  เงินมีม.2/1 https://www.facebook.com/messages/t/3976153802396727
   ม.2/2 https://www.facebook.com/messages/t/3705969849494230
   ม.2/3 https://www.facebook.com/messages/t/4869690796436335
   ม.2/4 https://www.facebook.com/messages/t/3724230297597310
   ม.2/5 https://www.facebook.com/messages/t/4894912530580849
   ม.2/6 https://www.facebook.com/messages/t/3776520039077611
   https://meet.google.com/usm-gxws-adx
ง22102 การงานอาชีพนางสาวหทัยชนก สิงห์คำhttps://meet.google.com/gqh-gyoc-kku
พ22104วอลเลย์บอลนางสาวศศิพร  จันทร์ศรีhttps://meet.google.com/mit-mvet-qjc
พ22102สุขศึกษานางจริญ  สระชุ่มFacebook messenger 
ศ22102ศิลปะนางสาวจิรสุดา พยอมhttps://meet.google.com/qet-nswa-twv
อ22102 ภาษาอังกฤษ นางสุภาวดี นวลจีนhttps://meet.google.com/hzp-xdxb-oyp
ส22102สังคมศึกษานางเพชรรัตน์ ทับจากFacebook messenger 
ค20204คณิตศาสตร์บุญสม  อินทร์สอน นางศิรดา เนียมหอมFacebook  messenger
ว20209   พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์  นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์ม.2/1 https://www.facebook.com/messages/t/3976153802396727
   ม.2/2 https://www.facebook.com/messages/t/3705969849494230
   ม.2/3 https://www.facebook.com/messages/t/4869690796436335
   ม.2/4 https://www.facebook.com/messages/t/3724230297597310
   ม.2/5 https://www.facebook.com/messages/t/4894912530580849
   ม.2/6 https://www.facebook.com/messages/t/3776520039077611
   https://meet.google.com/usm-gxws-adx
ง20283ผลิตภัณฑ์งานปักด้วยมือนางสาวศศิพร  จันทร์ศรีhttps://meet.google.com/egz-idyx-ica
ส22104ประวัติศาสตร์นางอาภรณ์ มนตรีhttps://line.me/R/meeting/c0b070b3b620420faf48cb0ef23a2283
ง20284ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้างรายได้นางสาวศศินา​ เมฆ​พัฒน์​ นางสาวสุภัทร์พร​ ปานสุขhttps://meet.google.com/jvp-sfnm-pyn
ง20256การปลูกกล้วยไม้นายสุติ คงเผื่อน นางสุภาวดี นวลจีนhttps://meet.google.com/two-aidw-ofd
ง20285งานบ้านในชีวิตประจำวันนางเพชรรัตน์  ทับจาก, นางสาวจิรสุดา  พยอมhttps://meet.google.com/qet-nswa-twv
ค20208เวทคณิตนางศิรดา  เนียมหอมFacebook, messenger :ม.2
ค20209คณิตศาสตร์กับศิลปะนางบุญสม  อินทร์สอนFacebook messenger