ตารางเรียนระดับชั้น ม.3 และช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11-15 มค. 2563

รหัสวิชารายวิชาครูประจำวิชาข้อมูลการเข้าร่วม
ท23102  ภาษาไทย นายจีระศักดิ์  พวงขจรhttps://meet.google.com/ywf-wift-mfb
ค23102  คณิตศาสตร์   
ว23102  วิทยาศาสตร์ นางสาวศศินา เมฆพัฒน์https://meet.google.com/vwv-kfhc-mmu
ส23102สังคมศึกษา นางสาวพิสมร  ภูธรhttps://meet.google.com/zuz-ukfh-vdh
ส23104 ประวัติศาสตร์ นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูลhttps://meet.google.com/tch-jbfe-nbp
พ23102สุขศึกษา นางสาวสายลม ขวัญเขียวhttps://meet.google.com/nfs-gbvv-bmc 
พ23104 เซปักตะกร้อนางจริญ สระชุ่มfacebook messenger
ศ23102 ศิลปะ นางสาวจีรสุดา  พยอมhttps://meet.google.com/qet-nswa-twv
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
อ23102 ภาษาอังกฤษ นางสาวอภิรัตน์  พรหมมินทร์https://meet.google.com/umj-covo-wpu
ค20206  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวันม.3/1 https://meet.google.com/zff-wdzn-uqg
ม.3/3 https://meet.google.com/iyn-ahaq-ieg
ม.3/4 https://meet.google.com/uvv-zzma-vwe
Facebook messenger :  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3/1, 3/3, 3/4  
Facebook messenger :  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3/5
ว20205  โครงงานวิทยาศาสตร์นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสีhttps://meet.google.com/krk-ktah-pjb
  นายนรินทร มนตรีhttps://line.me/R/meeting/c650d471112049c09518b5ae569615f7
  นางสิราวรรณ ศรีม่วงmessenger
อ23212 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารMiss Avon C.D. Doysabashttps://www.facebook.com/groups/1659293327559475
ว22104วิทยาการคำนวณนางสิราวรรณ ศรีม่วงhttps://meet.google.com/uqy-rsmz-pgk
ส20236  หน้าที่พลเมือง 6นางสาวพิสมร ภูธรhttps://meet.google.com/zuz-ukfh-vdh
ง20293งานเกษตรนายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วงhttps://meet.google.com/pmg-usta-feq
ง20286การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย  
ศ20213ศิลปะกัดกระจก  
ง20287การประดิษฐ์ของที่ระลึก 2  
ง20288อาหารและเครื่องเพื่อสุขภาพนางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูลhttps://meet.google.com/caz-mojm-gse
ง20297 ธุรกิจแคคตัสสร้างรายได้  
ง20290อาหารพื้นบ้าน 2  
ง20291ปุ๋ยใบไม้  
ง20292การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดนางสิราวรรณ ศรีม่วง,นางสาวพิสมร ภูธรMessenger