ตารางเรียนระดับชั้น ม.4 และช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11-15 มค. 2563

รหัสวิชารายวิชาครูประจำวิชาข้อมูลการเข้าร่วม
ท31102  ภาษาไทยว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทองhttps://meet.google.com/qeg-cdzn-onw  
   Facebook messenger :  ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง  หรือคณิตศาสตร์ 4/1 – 4/4  
ค31102  คณิตศาสตร์  นางศรีวรรณ หงษ์ทองhttps://meet.google.com/rkd-spyg-itq 
   ชั้น 4/1 https://www.facebook.com/groups/1607921722691196 
   ชั้้้น 4/2 https://www.facebook.com/groups/1405209019680030 
   ชั้น 4/3 https://www.facebook.com/groups/703963170163242 
   ชั้น 4/4 https://www.facebook.com/groups/771056446970416
   Facebook messenger :  คณิตศาสตร์ 4/1 – 4/4  
ว30106วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสีhttps://meet.google.com/krk-ktah-pjb
   ชั้น 4/1 https://www.facebook.com/groups/2667966523522638
   ชั้น 4/2 https://www.facebook.com/groups/1169748993394521
   ชั้น 4/3 https://www.facebook.com/groups/629765607638030
   ชั้น 4/4 https://www.facebook.com/groups/310084240029042
ว30111ออกแบบและเทคโนโลยี1นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสีhttps://meet.google.com/krk-ktah-pjb
   ชั้น 4/1 https://www.facebook.com/groups/2667966523522638
   ชั้น 4/2 https://www.facebook.com/groups/1169748993394521
   ชั้น 4/3 https://www.facebook.com/groups/629765607638030
   ชั้น 4/4 https://www.facebook.com/groups/310084240029042
ส31102  สังคมศึกษานายติณณภัทร  นาคมhttps://meet.google.com/uyd-gxzb-jxs
ส31104  ประวัติศาสตร์นายติณณภัทร  นาคมhttps://meet.google.com/uyd-gxzb-jxs
พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษานางสาวสายลม  ขวัญเขียวhttps://meet.google.com/rek-rfvp-tvm
ศ31102  ศิลปะนายกรกช  อ่ำทิมกลุ่มวิชา ดนตรี ศ 31102
อ31102ภาษาอังกฤษนางสายทอง  หลากจิตรhttps://meet.google.com/ade-bgjp-jcb
   ชั้น 4/1 https://www.facebook.com/groups/715611409004467/
   ชั้น 4/2 https://www.facebook.com/groups/302159260980845/
   ชั้น 4/3 https://www.facebook.com/groups/556563608584910/
   ชั้น 4/4 https://www.facebook.com/groups/583265942376989/
ค30202  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางศรีวรรณ  หงษ์ทองhttps://meet.google.com/rkd-spyg-itq 
   ชั้น 4/1 https://www.facebook.com/groups/1607921722691196 
   ชั้้้น 4/2 https://www.facebook.com/groups/1405209019680030 
   ชั้น 4/3 https://www.facebook.com/groups/703963170163242 
   ชั้น 4/4 https://www.facebook.com/groups/771056446970416
   Facebook messenger :  คณิตศาสตร์ 4/1 – 4/4  
ว30202  ฟิสิกส์ 2นางสาวธัญชนก  สีวิจี่https://meet.google.com/iww-rqgk-ifn
ว30222  เคมี 2นางสาวชลกาล  แก้วทุ่งhttps://meet.google.com/yqc-hggy-sat
ว30242ชีววิทยา 2นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสีhttps://meet.google.com/krk-ktah-pjb
   ชั้น 4/1 https://www.facebook.com/groups/2667966523522638
   ชั้น 4/2 https://www.facebook.com/groups/1169748993394521
ว30262  โลกดาราศาสตร์และอวกาศนางสาวธัญชนก  สีวิจี่https://meet.google.com/iww-rqgk-ifn
ท30212  การอ่านว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทองhttps://meet.google.com/qeg-cdzn-onw
Facebook messenger :  ศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง  หรือคณิตศาสตร์ 4/1 – 4/4 
ท30216  ห้องสมุดเพื่อการสืบค้น 1นายจตุพล  เป็งทาhttps://meet.google.com/pgx-zewe-exy
ง30221  งานประดิษฐ์ 1นางน้ำเงิน  สำอางค์ยอดhttps://meet.google.com/hxr-rbiy-ahh
อ30201  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนนางสายทอง  หลากจิตรhttps://meet.google.com/ade-bgjp-jcb
   ชั้น 4/3 https://www.facebook.com/groups/556563608584910/
   ชั้น 4/4 https://www.facebook.com/groups/583265942376989/
จ30201ภาษาจีนนางสาวอมรรัตน์  ขัดสายhttps://meet.google.com/dnp-ckdh-hhr
ส30211กฎหมายที่ประชาชนควรรู้นายติณณภัทร  นาคมhttps://meet.google.com/uyd-gxzb-jxs
อ30206ภาษาอังกฤษฟัง-พูดนางสายทอง  หลากจิตรhttps://meet.google.com/afy-vpea-wyx
  Mrs.Imelda Del Rio DoysabasFacebook : El Mie De
ง30294แอพพลิเคชั่นนางอรสา  ศรีสันต์Google Meet : https://meet.google.com/wtm-btgf-bqe
ม.4/1 : https://www.facebook.com/groups/425458645124829
ม.4/2 : https://www.facebook.com/groups/382412993041390
ม.4/3 : https://www.facebook.com/groups/703864720545198
ม.4/4 : https://www.facebook.com/groups/291855428872147
ส30232  หน้าที่พลเมือง 2นายติณณภัทร  นาคมhttps://meet.google.com/uyd-gxzb-jxs