ตารางเรียนระดับชั้น ม.5 และช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11-15 มค. 2563

รหัสวิชารายวิชาครูประจำวิชาข้อมูลการเข้าร่วม
ท32102ภาษาไทย  นางบุญเกิด  บุญติดFacebook, messenger,line  
ค32102  คณิตศาสตร์นางมะลิวัลย์ ทองอินม.5/1 https://web.facebook.com/messages/t/3197851446927092
ม.5/2 https://web.facebook.com/messages/t/3080205538714724
ม.5/3 https://web.facebook.com/messages/t/3390461190999350
ม.5/4 https://web.facebook.com/messages/t/3172259022839244
ว30108  วิทยาศาสตร์กายภาพ2  
ว30113ออกแบบและเทคโนโลยี2  
ส32102สังคมศึกษา นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูลhttps://meet.google.com/msz-rnew-fmt
ส32104  ประวัติศาสตร์สากลนางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูลห้อง ม.5/1-5/2 https://meet.google.com/cgj-xrsu-apo
  นางสาวพิสมร  ภูธรม.5/3-5/4 กูเกิ้ลมีท,แชทเฟส
พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวศศิพร  จันทร์ศรีhttps://meet.google.com/gdw-hjfb-fha 
ศ32102ศิลปะ   
อ32102ภาษาอังกฤษนางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ ม.5/1 https://meet.google.com/ruv-ixgb-nix         
    ม.5/2 https://meet.google.com/ntm-rwcg-fnn      
    ม.5/3 https://meet.google.com/vts-gjkf-goo         
    ม.5/4 https://meet.google.com/ygh-vunh-opv      
   FB  Messenger : ENG M.5/1-M.5/4
ค30204  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวันม.5/1 : https://meet.google.com/pvz-jrjt-cet
ม.5/2 : https://meet.google.com/jxv-gbxm-aef 
ว30204  ฟิสิกส์ 4นายนรินทร มนตรีhttps://line.me/R/meeting/c650d471112049c09518b5ae569615f7
ว30224  เคมี 4นางสาวจุฑามาศ เงินมี ม.5/1 https://meet.google.com/xqy-kjkq-qqh           
    ม.5/2 https://meet.google.com/wze-hypy-okz           
ว30244  ชีววิทยา 4นางสาวนิสา ติณะมาศ ม.5/1  https://meet.google.com/ohk-mnbs-oyw         
    ม.5/2 https://meet.google.com/msg-oxoq-umq       
ว30264  โลกดาราศาสตร์และอวกาศนายนรินทร มนตรีhttps://line.me/R/meeting/c650d471112049c09518b5ae569615f7
ท30208  ภาษาไทยกับการสื่อสารนางบุญเกิด  บุญติดFacebook, messenger, line  
ส30209อาเซียนศึกษา  
ง30227  งานบ้าน 2นางสาวหทัยชนก สิงห์คำhttps://meet.google.com/egq-jhmr-twa
อ30204  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนนางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ ม.5/3 https://meet.google.com/vts-gjkf-goo         
ม.5/4 https://meet.google.com/ygh-vunh-opv      
FB  Messenger : ENG M.5/1-M.5/4
    ม.5/4 https://meet.google.com/ygh-vunh-opv      
   FB  Messenger : ENG M.5/3-M.5/4
จ30204ภาษาจีนนางสาวอมรรัตน์ ขัดสายLine ม.5/3, Line ม.5/4
ว30296เทคโนโลยีสารสนเทศ2นางสิราวรรณ ศรีม่วงmeesenger และ Line
อ30208  ภาษาอังกฤษฟัง-พูดนางสาวประพาพร   ไกรกิจราษฎร์ https://meet.google.com/afy-vpea-wyx
  Mrs.Imelda Del Rio Doysabas  Facebook : El Mie De
ส30234  หน้าที่พลเมือง 4  
I30202การสื่อสารและการนำเสนอ