ตารางเรียนระดับชั้น ม.6 และช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 11-15 มค. 2563

รหัสวิชารายวิชาครูประจำวิชาข้อมูลการเข้าร่วม
ท33102ภาษาไทย  นายธรรมกีรติ บวบมีเฟซบุ๊ก: Tammakirati Buabmee
ค33102  คณิตศาสตร์นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวันม.6/1 https://meet.google.com/ybc-ffhy-ggv
ม.6/2 https://meet.google.com/sar-ztmt-qgp
ม.6/3 https://meet.google.com/gaw-gfho-ixq
ม.6/4 https://meet.google.com/rtv-bjss-hvb
Facebook messenger :  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6/1 – 6/4
ว30266 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศนางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ม.6/1 , ม.6/2
https://meet.google.com/mjo-ijkm-bwh 
https://www.facebook.com/groups/188902799584738
line ม.6/1 ,line ม.6/2
ส33102สังคมศึกษา   
พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา   
ศ33102ศิลปะ   
ง33102การงานพื้นฐานอาชีพ2  
อ33102ภาษาอังกฤษนางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสีLine : ม.6 รุ่น 33 ปี 2563 Covid-19   
ค30206  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม นางมะลิวัลย์ ทองอินม.6/1 https://web.facebook.com/messages/t/3272627709460680
ม.6/2 https://web.facebook.com/messages/t/4431681480182808
ว30206  ฟิสิกส์ 6นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ม.6/1 , ม.6/2
https://meet.google.com/pcs-vnje-bpa
https://www.facebook.com/groups/188902799584738
line ม.6/1 ,line ม.6/2
ว30225  เคมี 5  
ว30245  ชีววิทยา 5  
พ30202  ลีลาศ 2  
ท30211หลักการใช้ภาษาไทย 1   
ส30207  พระพุทธศาสนา  
พ30201  ลีลาศ 1  
ว30298อินโฟกราฟิกนางสิราวรรณ ศรีม่วงMessenger และ Line
ง30341 งานเกษตร 1นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วงLine
อ30209  ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนนางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสีLine
อ30211  ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  
จ30205ภาษาจีนนางสาวอมรรัตน์ ขัดสายGoogle Meet
ง30224ความถนัดทางอาชีพนายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วงLine
ท30215ความถนัดทางภาษาไทย  
ท30218ความถนัดทางภาษาอังกฤษ