ติดตามนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2565  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ลงพื้นที่ติดตามค้นหานักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  ตามโครงการ  “พาน้องกลับมาเรียน”  โดยได้บันทึกสถานะการติดตามลงในระบบ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือให้นักเรียนกลับมาเรียนในระบบต่อไป