ติวO-NET พิชิตฝัน วิชาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัยและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาและ ถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ผ่าน Zoom ไปยังโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสุโขทัย โดยมี ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา