ติวO-NET พิชิตฝัน วิชาสังคมศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา    จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัยและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) รายวิชาสังคมศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาและ ถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ผ่าน Zoom ไปยังโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสุโขทัย โดยมี ดร.พิทักษ์ เผือกมี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมเกตุเพชร  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา