ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการ TFE

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมอำนวยการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา