ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

วันที่ ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น โครงการศึกษาวิจัยและ พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานที่จริง ณ จังหวัดเพชรบุรี