ทัศนศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพียง โดยเข้าศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น วัดหนองโพ บึงบอระเพ็ด อุทยานสวรรค์ พาสานอาคารสัญลักษณ์ต้นน้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์จากสถานที่จริง ณ จังหวัดนครสวรรค์