ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ลำดับที่รูปภาพรายชื่อผู้บริหารดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.
1นายอุทัย อินทนกูล2515 – 2529
2นายพิสิษฐ์  ทรัพย์เจริญ2529 – 2531
3 นายนริศ  วงศ์โชติรัตน์2531 – 2533
4นายไพรัตน์  ใยดี2533 – 2540
5นายประสิทธิ์  อังคะไวมงคล2540 – 2546
6ดร.ดุษฎี  สีตลวรางค์2546 – 2555
7นางวารินทร์  เหลืองสุวรรณ2555 – 2557
8นายสมพร  สุขอร่าม 2557 – 2561
9นายประกอบ  พงศ์พันธ์2561 – 2563
10
นายสุทน ทับจาก2563 – 2565
11
นายสารัตน์ พวงเงิน2565 – ปัจจุบัน