ทิตาจิตให้กับครู ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดงานมุทิตาจิตให้กับครู ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 จำนวน 2 ท่าน คือ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสายทอง หลากจิตร ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติยศ ขวัญ กำลังใจให้กับครูที่เกษียนทั้งสองท่าน ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา