ที่ตั้งโรงเรียน

      โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  147  หมู่ที่  4   ถนนสิงหวัฒน์  ตำบลไกรกลาง
อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์  64170 
โทรศัพท์   0-5569-1221  หมายเลขโทรสาร 0-5569-1288  
E-mail: webmasterkl.ac.th
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  38