นักเรียนที่มีจิตอาสา กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๖  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มอบเกียรติบัตรให้กับ  นายสุทิชัย  ชิน และนายอภินันท์  ภู่ห้อย  นักเรียนที่มีจิตอาสา ในกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  ณ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา