นำเสนอผลงานและเข้าร่วมนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางสมพร สินสมุทร ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสิน Best Practices และนางพิสมร คงสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ร่วมถอดบทเรียน และนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เพื่อคัดเลือก พัฒนา และประเมินผลสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย ณ ศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนศรีนคร