นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน 4 ฝ่าย ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครู ต้อนรับ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และคณะนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน 4 ฝ่าย ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ภายในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินงานของโรงเรียน และกำกับการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา