นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2/2565

โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำโดย นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นายสุติ คงเผื่อน ครูหัวหน้างานวิชาการ นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการติดตาม นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อให้ครูได้รับผลการสะท้อนกลับจากการปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น