นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นำโดย ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจและรับฟังปัญหาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา