นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และงานวิชาการ ร่วมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อชี้แนะให้ความช่วยเหลือ และให้ครูนำข้อชี้แนะต่างๆ มาปรับปรุง พัฒนาการสอนของตนเอง และเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายการศึกษา ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา