นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ยึดตามการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

นโยบายการบรหารทรพยากรบคคล