กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ของไทย น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง

สภานักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คิดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการไหว้ของไทย โดยทุกเช้าหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้ว ก็จะเป็นกิจกรรมน้องไหว้พี่  พี่รับไหว้น้อง เพื่อสร้างความรักความสามัคคีภายในโรงเรียน โดยลักษณะกิจกรรมเป็นดังนี้  น้อง ม.1 ไหว้พี่ ม.2-ม.6 แล้วให้พี่ ม.2-ม.6 รับไหว้น้อง ม.1 น้อง ม.1 และ ม.2  ไหว้พี่ ม.3-ม.6 แล้วให้พี่ ม.3-ม.6 รับไหว้น้อง ม.1 และ ม.2 น้อง ม.1 – ม.3  ไหว้พี่ ม.4-ม.6 แล้วให้พี่ ม.4-ม.6 รับไหว้น้อง ม.1 – ม.3น้อง ม.1 – ม.4  ไหว้พี่ ม.5-ม.6 แล้วให้พี่ ม.5-ม.6 รับไหว้น้อง ม.1 – ม.4น้อง ม.1 – ม.5  ไหว้พี่ ม.6 แล้วให้พี่ ม.6 รับไหว้น้อง ม.1 – ม.5ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นอย่างดียิ่ง