ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา แสดงสัญลักษณ์และให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้1. เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้ เพื่อดำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐติกาล