ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566เพื่อแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา