ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
เพื่อแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา