ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ปีการศึกษา 2564

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับ และรู้จักผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา