ประกวดบรรยายธรรม ประจำปีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนุญ  หงษ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้นำนางสาวปริญญาดา  ปั้นทิม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  เข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม  ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ (ภาค5)  ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4   ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  จังหวัดพิษณุโลก