ประกาศกำหนดการสอบปลายภาค และตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ประกาศกำหนดการสอบปลายภาค และตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ม.3 และ ม.6 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564
ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค 64 – 1 เม.ย. 64