ประกาศขยายเวลาเรียนในรูปแบบ Online, On-Hand, On-Demand ต่อไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564