ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จะประกาศผลในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยเข้าไปได้ที่ https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

และให้ดำเนินการแก้ผลการเรียน 0 ร มส เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น โดยให้ลงทะเบียนและดำเนินการ แก้ 0 ร มส ให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2563