ประกาศเลื่อนการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

?ประกาศจากโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
?หนังสือ สพฐ. แจ้งเรื่อง มติคณะรัฐมนตรีมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04006/ว1150
? ทาง สพฐ. ให้เลื่อนการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ออกไป จนกว่า สพฐ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป